ALGEMENE- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruikersvoorwaarden van Pathfinder B.V., exploitant van www.pathfinder.hr

WELKOM BIJ Pathfinder

Hartelijk welkom op www.pathfinder.hr de website van en geëxploiteerd door Pathfinder B.V. (hierna Pathfinder.hr of www.Pathfinder.hr of Pathfinder), handelsregister 78745365 gevestigd te Bodegraven. BTW nr NL861515754B01
Op de inhoud en het gebruik van www.pathfinder.hr in brede zin en de diensten van Pathfinder B.V. in samenhang met de exploitatie van de website www.pathfinder.hr zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
Het gebruik van de website www.pathfinder.hr houdt aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Leest u deze aandachtig door alvorens u besluit om gebruik te maken van www.pathfinder.hr . Indien u niet met deze gebruikersvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt Pathfinder B.V. u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.
Voor bepaalde acties of promoties kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing worden gesteld. Doet u hieraan mee, dan gaat u akkoord met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en deze gebruikersvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.
Door het gebruiken van www.pathfinder.hr gaat u naast de gebruikersvoorwaarden, akkoord met de beleidsregels en het privacy beleid. Deze voorwaarden zijn opgesteld om ervoor dat zorgen dat www.pathfinder.hr op de juiste wijze functioneert voor zijn gebruikers.

GEHANTEERDE DEFINITIES:

Bedrijf of Opdrachtgever: de partij die een vacature heeft en op zoek is naar een Recruiter om te helpen met de invulling.
Recruiter: de partij die bemiddelt tussen een Kandidaat en een Opdrachtgever.
Werkzoekende of Professional: een persoon die op zoek is naar een recruiter met als doel om een passend (tijdelijk) dienstverband te vinden.
GEBRUIKERSVOORWAARDEN WWW.PATHFINDER.HR
Wij bieden in Nederland opererende belangstellenden toegang tot de online marktplaats c.q. het advertentie-/multimediaplatform www.pathfinder.hr .
www.pathfinder.hr is gericht op het zoeken en vinden van een passende recruiter. Pathfinder.nl maakt recruiters kenbaar dat er een vacante positie bij een bedrijf is, danwel dat een werkzoekende op zoek is naar een nieuwe baan.
Na het plaatsen van een vacature door de opdrachtgever, heeft deze geen enkele afdwingbare verplichting tegenover de recruiter of www.pathfinder.hr naar aanleiding van een ontvangen samenwerkings- voorstel of kandidaat.
Na het plaatsen van een zoekopdracht door een werkzoekende, heeft deze geen enkele afdwingbare verplichting tegenover de recruiter of www.pathfinder.hr naar aanleiding van een ontvangen vacature of samenwerkingsvoorstel.
Na het ontvangen van een vacature of profiel van een werkzoekende door een recruiter, is er geen enkele afdwingbare verplichting tegenover de kandidaat, de opdrachtgever of www.pathfinder.hr .
www.pathfinder.hr heeft als hoofddoel, werkzoekenden en recruiters, net als bedrijven en recruiters, online met elkaar in contact te brengen zodat recruiters de meest geschikte en passende Kandidaten en Vacatures gepresenteerd krijgen. Zodra een Recruiter met een in contact is gekomen met een Kandidaat of Bedrijf, bepalen Recruiter, Bedrijf en en de Kandidaat in onderling en rechtstreeks overleg - zonder verantwoordelijkheid van Pathfinder als exploitant van www.pathfinder.hr uit welke hoofde dan ook – hun onderlinge rechtsverhouding.

GEBRUIK VAN www.pathfinder.hr

U plaatst als Werkzoekende of Bedrijf een concreet geïdentificeerd zoekprofiel voor een Recruiter op de website.
Teneinde zal deze recruiter helpen de werkzoekende een passende baan te vinden en het bedrijf een passende invulling van de vacature of opdracht.
Recruiter, Werkzoekenden en Bedrijf zullen niet:
handelen in strijd met enige van toepassing zijnde wet- en regelgeving (o.a. ter zake van arbeidsbemiddeling) en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruikersvoorwaarden en de beleidsregels;
zoekprofielen uitzetten voor posities buiten uw eigen organisatie.
onjuiste of misleidende of privacygevoelige informatie verstrekken;
handelen in strijd met enige rechten van PathfinderB .V., Mother Lode B.V., van Inleners of Aanbieders en van derden;
berichten verspreiden die reclame, spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten of gezien worden als multilevel marketing;
virussen, spyware of andere schade toebrengende technologie verspreiden die Pathfinder B.V. of de belangen of het eigendom van gebruikers van www.pathfinder.hr kunnen schaden;
de infrastructuur van www.pathfinder.hr onredelijk belasten of de goede werking van Pathfinder.hr verstoren;
enige inhoud of persoonlijke gegevens kopiëren, bewerken of verspreiden;
oogsten of op een andere manier informatie verzamelen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder schriftelijke toestemming van Pathfinder;
maatregelen nemen om de toegang tot www.pathfinder.hr te voorkomen of te wijzigen of de werking van de website en het bemiddelingsvergoedingssysteem te beperken of te omzeilen.
Wij hebben het recht om uw advertenties, berichten of posts op www.pathfinder.hr te verwijderen en andere maatregelen te treffen onder andere indien wij via onze website een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met gemaakte afspraken, de wet en/of onze beleidsregels.
Wij houden ons het recht voor (al dan niet betaalde) advertenties, berichten of posts te verwijderen die niet langer actueel zijn, dan wel langer dan een periode van 3 maanden vermeld staan op de website, tenzij dit expliciet is overeengekomen.
Belanghebbenden zullen wijzigingen in de door hen geplaatste informatie direct doorvoeren op Pathfinder.nl dan wel geplaatste informatie die achterhaald is verwijderen of, als zij de wijziging niet zelf kunnen aanbrengen, Pathfinder direct op de hoogte stellen van wijzigingen in de door hen geplaatste informatie via info@pathfinder.hr

MISBRUIK VAN Pathfinder.hr:

Voor het melden van illegale en inbreuk makende informatie op www.pathfinder.hr en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u direct contact op te nemen met onze klantenservice via vraag@pathfinder.hr . Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze gebruikersvoorwaarden en de beleidsregels, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen, zonder dit eerst af te stemmen.
Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
Indien een gebruiker suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's, tekeningen, illustraties etc.) plaatst op Pathfinder.hr, verleent de gebruiker aan Pathfinder.hr de toestemming en het recht dat materiaal te controleren, te verwijderen, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken, te publiceren, te vertalen, als voorbeeld te gebruiken en weer te geven in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook. De gebruiker garandeert dat de inhoud van het materiaal juist is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
Wij kunnen technische en juridische maatregelen treffen om gebruikers van Pathfinder.hr te weren;
Om Pathfinder.hr gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons privacy beleid;
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons privacy beleid.
Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen.

MATERIAAL

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op Pathfinder.hr of via Pathfinder aangeboden informatie (onder meer alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Pathfinder B.V., aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met een gebruiksrecht met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Indien informatie van Pathfinder.nl wordt verspreid (binnen de kaders van deze gebruikersvoorwaarden), dient daarbij de bron van de informatie, waaronder de naam van Pathfinder.nl, op duidelijke wijze te worden vermeld en is de gebruiker gehouden de aanduidingen dat de intellectuele eigendomsrechten bij Pathfinder berusten dan wel andere verwijzingen naar Pathfinder niet te wijzigen of te verwijderen.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pathfinder een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden en tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar Pathfinder.nl te linken door middel van een frame link of een deeplink. Pathfinder.nl bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers.
Door het plaatsen van materiaal op Pathfinder.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Pathfinder. Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere (online) distributiekanalen en niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere (online)distributiekanalen.
Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en contact met ons op te nemen via de contactgegevens gepubliceerd op de website; wij zullen de kwestie dan onderzoeken.

Intellectuele eigendomsrechten

Zodra een opdracht tot stand is gekomen is geeft gebruiker Pathfinder B.V. toestemming om gebruik te maken van het logo en andere uitingen van gebruiker teneinde de gebruiker en/of de website te kunnen promoten.

AANSPRAKELIJKHEID Pathfinder

De exploitatie van www.pathfinder.hr door Pathfinder is gericht op gebruikers die handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf danwel op zoek zijn naar een nieuwe baan. Beslissingen en rechtshandelingen op basis van informatie of diensten van Pathfinder c.q. Pathfinder.nl zijn voor uw eigen rekening en risico. Verstrekte informatie is niet bedoeld als een advies.
De informatie op Pathfinder.nl is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld maar is in de regel niet volledig. Pathfinder garandeert niet dat de aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen of spyware.
Pathfinder garandeert niet dat gebreken, fouten en/of virussen of spyware zullen worden hersteld of worden verwijderd.
Pathfinder heeft het recht om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van Pathfinder.nl te onderbreken omwille van onderhoud of bijwerking.
Pathfinder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten van Pathfinder c.q. www.pathfinder.hr en/of informatie daarop, dan wel als gevolg van het niet beschikbaar zijn van www.pathfinder.hr en/of het feit dat bepaalde informatie van Pathfinder onjuist, onvolledig of niet actueel is.
Pathfinder sluit, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit haar dienstverlening en de exploitatie van www.pathfinder.hr uit. Hieronder wordt ook een nalaten begrepen. De eventuele voorwaarden van anderen (hoe ook genaamd) worden eveneens uitgesloten. De voorwaarden van Pathfinder prevaleren te allen tijde.
Indien Pathfinder desondanks toch aansprakelijk is voor (directe) schade, is de aansprakelijkheid jegens een opdrachtgever beperkt tot maximaal de totale vergoeding die aan Pathfinder is betaald gedurende de periode van 6 (zes) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
Pathfinder is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten.
De bedingen in de voorwaarden gelden mede ten behoeve van de bestuurders en de (middellijke) belanghebbenden van Pathfinder, alsmede ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Pathfinder werkzaam zijn of waren.
Voor alle indirecte schade hoe ook genaamd, waaronder mede begrepen stagnatie in de voortgang, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een tekortkoming van Pathfinder, is Pathfinder nimmer aansprakelijk.

HYPERLINKS

www.pathfinder.hr kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door Pathfinder. Dit betekent niet automatisch dat Pathfinder verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. Pathfinder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. Pathfinder biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruikers van www.pathfinder.hr .
Indien u een link wenst te creëren naar www.pathfinder.hr , dient u dit altijd naar de homepage van www.pathfinder.hr te doen.

PRIVACY

Pathfinder respecteert de privacy van de gebruikers van www.pathfinder.hr .
Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Pathfinder houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt. De gebruiker moet zich echter wel realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het Internet niet kan worden gegarandeerd.
Tijdens het gebruik van www.pathfinder.hr kan Pathfinder met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker.
Een cookie bevat informatie over het gebruik van deze Website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van deze www.pathfinder.hr bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen Pathfinder haar diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers.
U kunt uw internet browser zo instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpfunctie van uw internet browser. Houd er echter wel rekening mee dat delen van www.pathfinder.hr mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.
Pathfinder verzamelt alleen gegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier, of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens geeft de gebruiker aan Pathfinder de toestemming deze persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van Pathfinder in Nederland dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door Pathfinder worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer, het verzenden van nieuwsbrieven en marktonderzoek. Bovendien kan Pathfinder de verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan de met contractueel verbonden derden.
Pathfinder zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan andere derden verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij Pathfinder daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
Op basis van de WBP hebben gebruikers recht op inzage en eventuele correctie van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens. Tevens hebben gebruikers het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens. Hiertoe kunnen de gebruikers een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan Pathfinder B.V. op het volgende adres: Bourgondischelaan 39, 2411 KJ Bodegraven of via e-mail op het volgende adres: legal@Pathfinder.hr.

TOTSTANDKOMING BEMIDDELINGSOVEREENKOMST EN VERGOEDING

De Aanbieder die de samenwerking met Pathfinder aangaat, dient zich te houden aan de door Pathfinder en Aanbieder afgesproken reageertermijn van 24 uur bij een interimaanvraag en 6 dagen bij een werving en selectie functie.
De Aanbieder van een Kandidaat is bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Inlener waarbij een Kandidaat medewerker van de Aanbieder wordt ingezet bij of via de Inlener een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan Pathfinder c.q. Pathfinder.
Tevens is de Aanbieder aan Pathfinder.nl een vergoeding verschuldigd indien via Pathfinder.nl een Schaarse Interimmer zich heeft aangediend bij de Aanbieder en deze Schaarse Interimmer binnen 18 maanden na het eerste contact via Pathfinder.nl door de Aanbieder wordt ingezet bij een Inlener.
Pathfinder brengt per vakgebied een vooraf gecommuniceerde bemiddelingsfee in rekening voor of het invullen van de opdracht (reguliere vakgebieden) of bij het vinden van een (moeilijk) vindbare Interimmer (schaarse Interimmer).
De bemiddelingsvergoeding bedraagt € 50,- te vermeerderen met BTW per door de Aanbieder aan Inlener gedeclareerd uur en is niet afhankelijk van daadwerkelijke betaling door Inlener aan Aanbieder bij plaatsing van een Interimmer. De bemiddelingsvergoeding bedraagt 4% van het bruto jaarsalaris van de geplaatste medewerker te vermeerderen met BTW en is niet afhankelijk van daadwerkelijke betaling door Inlener aan Aanbieder bij plaatsing van een Interimmer.
Zodra een Aanbieder een Kandidaat voorstel doet aan de Inlener of de Aanbieder een Schaarse Interimmer plaatst, komt de bemiddelingsovereenkomst tot stand en is de Aanbieder, uitsluitend bij totstandkoming van een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Inlener (no cure no pay), de geldende bemiddelingsvergoeding aan Pathfinder verschuldigd. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeenkomst tussen de Inlener en de Aanbieder en is tussentijds niet opzegbaar. De bemiddelingsovereenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra vaststaat dat de Inlener geen overeenkomst sluit met Aanbieder voor de betreffende vacature. Een en ander tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
De totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst geschiedt als volgt: alvorens een voorstel te doen over een Kandidaat aan een Inlener, stemt betrokkene in met de geldende voorwaarden door middel van het aanvinken van een hokje op de website en komt de bemiddelingsovereenkomst met Pathfinder tot stand.
De Inlener stemt door middel van het aanvinken van een hokje in met deze gebruikersvoorwaarden. Pathfinder treedt niet als bemiddelaar of lasthebber op voor de Inlener of de Aanbieder. Inlener is geen bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan Pathfinder.
Aanbieder en Inlener ontvangen een bevestigingsmail. Pathfinder zorgt dat de identiteit van betrokken partijen kan worden vastgesteld.
Aanbieder doet gedurende de duur van de bemiddelingsovereenkomst maandelijks binnen 5 dagen na afloop van een maand opgave van het aantal door de Aanbieder gedeclareerde uren, waarna Pathfinder haar bemiddelingsvergoeding aan Aanbieder factureert. Aanbieder verstrekt uit eigen beweging en op eerste verzoek van Pathfinder de voor de vaststelling van de bemiddelingsvergoeding relevante informatie aan Pathfinder binnen de aangegeven termijn. Indien Aanbieder nalaat de informatie te verstrekken of Pathfinder het vermoeden heeft dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, is Pathfinder gerechtigd om na aankondiging aan de Aanbieder een registeraccountant (gericht) onderzoek te laten verrichten bij Aanbieder. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van Aanbieder, tenzij blijkt dat de verstrekte informatie van Aanbieder juist en volledig is. Inlener zal op verzoek van Pathfinder opgave doen van het door de Aanbieder in een referentieperiode gedeclareerde aantal uren.
Pathfinder is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Inlener en draagt voor deze verhouding en de verhouding met de Kandidaat geen enkele verantwoordelijkheid uit welke hoofde of hoe ook genaamd.
Pathfinder oefent geen controle uit op de aard of de legaliteit van de geplaatste vacatures, de juistheid van de voorstellen van Aanbieders, de bevoegdheid van Inlener om vacatures te plaatsen en de bevoegdheid van Aanbieders Kandidaten voor te stellen.
De diensten van Pathfinder via www.pathfinder.hr zijn slechts toegankelijk voor partijen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten, in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
Pathfinder is gerechtigd om zelf als Aanbieder van Kandidaten op te treden. In het geval tussen Pathfinder en de Inlener een overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot een Kandidaat van Pathfinder, zijn ter zake tevens de algemene voorwaarden van Pathfinder van toepassing op de rechtsverhouding met de Inlener.
De wet overeenkomsten op afstand (art 7:46a en volgende BW) is niet van toepassing en partijen kunnen een overeenkomst niet herroepen.

TIJDIGE BETALING

Betalingen dienen te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals door Pathfinder is gesteld of zoveel eerder als overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Aanbieder van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW.
Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de Aanbieder, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Pathfinder gemaakte incassokosten verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de Aanbieder zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

KLACHTENREGELING

Klachten over www.pathfinder.hr of de dienstverlening van exploitant Pathfinder kunnen worden ingediend via vraag@Pathfinder.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat een gebrek in de dienstverlening is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Pathfinder streeft er naar om binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal Pathfinder binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

IN HET ALGEMEEN

Deze gebruikersvoorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op www.pathfinder.hr vormen samen met eventuele aanvullende specifieke afspraken de hele overeenkomst tussen Pathfinder en u direct verband houdende met de exploitatie door Pathfinder van www.pathfinder.hr en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Indien Pathfinder een bepaling niet afdwingt, dan impliceert dit niet dat Pathfinder afstand doet van het recht om dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruikersvoorwaarden door de rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruikersvoorwaarden onverlet.
Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per post. Kennisgevingen aan u gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending.
We kunnen deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van of afwijking op deze gebruikersvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door Pathfinder. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met vraag@pathfinder.hr
Op overige diensten van Pathfinder B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Pathfinder B.V., van toepassing.